Cenník účtovných služieb

Cenu za účtovné služby si môžete ľahko vyrátať sami. Potrebujete iba vedieť počet odberateľských, dodávateľských faktúr, pokladničných bločkov a bankových transakcií na bankovom výpise za mesiac. Spočítajte ich a dostanete približný počet zápisov v účtovných knihách.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Počet zápisov v účtovných knihách / mesiac Jednoduché účtovníctvo
Od 0 do 100 0,40 €/ 1 zápis
Od 101 do 200 0,35 €/ 1 zápis
Od 201 do 400 0,30 €/ 1 zápis
nad 401 0,25 €/ 1 zápis

Pod zápisom sa rozumie každý zápis v peňažnom denníku aj v knihách záväzkov, pohľadávok, v evidencii majetku.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Počet zápisov v účtovnom denníku / mesiac Podvojné účtovníctvo
Od 0 do 100 0,50 €/ 1 zápis
Od 101 do 200 0,45 €/ 1 zápis
Od 201 do 400 0,40 €/ 1 zápis
nad 400 0,35 €/ 1 zápis

Cena je konečná, nie sme platca DPH.

V cene je zahrnuté:

 • Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady)
 • Vedenie hlavnej knihy /peňažného denníka
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia majetku (dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a krátkodobého majetku)
 • Vypracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • Evidencia DPH (pre platiteľov DPH)
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu vrátane výkazov pre FO, PO je pre stálych (mesačných) klientov zahrnuté v cene.

Ostatné spoplatnené služby:

Zavedenie novej firmy do systému: 10,-€

Spracovanie daňového priznania k DPH + kontrolný výkaz: 15,-€

Súhrnný výkaz: 10,-€

Spracovanie daňového priznania k dani za motorové vozidlo: 5,- €

Kniha jázd (1 vozidlo/1 mesiac): 5,- €

Ročné uzávierky pre klientov, ktorí neodoberajú naše služby mesačne:

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ A: 8 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO typ B vrátane výkazov: 30 €

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO vrátane výkazov: 50 €

Cenník mzdy a personalistika

Mzda TPP: 6 € / zamestnanec

Mzda dohoda: 4 € /zamestnanec

V cene je zahrnuté: tvorba výplatnej listiny, mesačné výkazy do zdravotnej a sociálnej poisťovne, mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenie o vyúčtovaní dane, prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov: 5 €/zamestnanec

Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca zo ZP, SP: 2 € /1 výkaz