Našim cieľom je spokojnosť našich klientov, preto Vašu mzdovú a personálnu agendu spracujeme na základe Vami dodaných podkladov precízne, včas a v súlade s platnou legislatívou, pričom nesieme plnú zodpovednosť za nami vykonávanú činnosť. Za našich klientov zabezpečíme všetky náležitosti týkajúce sa akýchkoľvek personálnych zmien a spracujeme všetky potrebné dokumenty súvisiace so zamestnancami.

Naša spoločnosť sa postará aj o Vaše odvody, ktoré so zamestnancami bezprostredne súvisia. Taktiež podávame elektronicky na príslušné úrady všetky potrebné hlásenia týkajúce sa zamestnancov.

Zverte nám vašu mzdovú agendu a my zabezpečíme za vás:

 • výpočet čistej mzdy, záloh a doplatkov na mzdy
 • výpočet poistného a odvodov do fondov
 • vyhotovenie mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, mesačných rekapitulácií,
 • spracovanie mesačných výkazov, registračných listov, prihlášok a odhlášok pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • spracovanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch pre daňový úrad,
 • odovzdávanie poistných výkazov a prehľadov
 • vypracovanie pracovných zmlúv, platových výmerov
 • vyhotovenie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • vypracovanie rôznych potvrdení a dokladov na žiadosť zamestnancov na úradné účely (súd, pôžička, úver)
 • evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov – pre účely priznania daňového bonusu
  ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, zápočtový list, potvrdenie o príjme, evidenčný list dôchodkového poistenia…)
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a vypracovanie daňového priznania
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • komunikácia s úradmi, zastupovanie pri jednaní s poisťovňami na základe splnomocnenia

V rámci personalistiky zabezpečíme:

 • Prijímanie, zmeny a uvoľňovanie zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu a spracovanie vstupných a výstupných dokladov
 • Vyhotovenie pracovných zmlúv
 • Vyhotovovanie dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce
 • Vyhotovenie výpovedí
 • Vyhotovenie zodpovedností zamestnancov
 • Evidencia a spracovanie osobných údajov zamestnancov vrátane osobných spisov
 • Evidencia dokladov súvisiacich s dochádzkou a neprítomnosťou zamestnancov na pracovisku

Vedenie mzdovej agendy už za 5 € za zamestnanca! Bližšie informácie o cenách nájdete v našom Cenníku.