Pre SZČO ponúkame kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva, ktoré zahŕňa:

 • Prvotnú kontrolu a spracovanie účtovných dokladov
 • Vedenie účtovných kníh:
  • vedenie peňažného denníka,
  • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov (evidencia došlých a odoslaných faktúr),
  • vedenie ostatných pomocných kníh,
  • evidenciu majetku,
  • správu odpisov,
  • evidenciu DPH a daňových dokladov v prípade, že podnikateľ je platcom DPH.
 • Vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane účtovných výkazov (Výkaz príjmov a výdavkov, Výkaz majetku a záväzkov)

Približnú cenu za spracovanie jednoduchého účtovníctva nájdete v našom Cenníku.