Obchodným spoločnostiam ponúkame kompletné spracovanie podvojného účtovníctva, ktoré zahŕňa:

 • Spracovanie účtovných dokladov a vedenie účtovných kníh a evidencia v zmysle platnej legislatívy (zahŕňa vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladničnej knihy, knihy účet v banke, knihy zásob a cenín, knihy došlých a odoslaných faktúr, knihy krátkodobého majetku, knihy dlhodobého majetku a knihy finančného majetku),
 • evidenciu a spracovanie priznaní k DPH,
 • evidenciu majetku,
 • výpočet dane z príjmov a vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov právnických osôb,
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky – zostavenie výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky),
 • daň z motorových vozidiel, kniha jázd,
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh,
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku,
 • komunikáciu s úradmi verejnej a štátnej správy (daňový úrad, poisťovne),
 • účtovné poradenstvo,
 • ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva.

Konkrétne ceny s bližšími informáciami nájdete v našom Cenníku.